SQLite

Magdy Ismail
 • 100.00
 • مهندس برمجيات
Mahdi Slama
 • 100.00
 • مهندس برمجيات
Mohammed Arian
 • 33.33
 • مهندس برمجيات
Ahmed Mohamed
 • 100.00
 • مهندس برمجيات
Mohamed Shasho
 • 100.00
 • مهندس برمجيات
Yasmeen Abu Saleem
 • 100.00
 • مطور تطبيقات الهاتف
Hitham Lafi
 • 100.00
 • مهندس برمجيات
Kamel Mohammad
 • 93.10
 • برمجة
Abdallah Ali
 • 66.67
 • مهندس برمجيات
Moataz Osman
 • 100.00
 • مهندس برمجيات
Hassan Bakry
 • 100.00
 • مهندس برمجيات
Salah Eldin Rashad
 • 100.00
 • مطور تطبيقات الهاتف
Ali Ali
 • 97.62
 • عضو هيئة تدريس ومهندس برمجيات
تامر الكل
 • 72.73
 • مهندس تكنولوجيا المعلومات
Ibrahim Mushtaha
 • 100.00
 • مطور تطبيقات الهاتف